Друк

Упродовж 26 листопада – 3 грудня 2016 року делегація освітян України  відвідала Францію. Візит проходив у рамках програми «Нові підходи до реформування системи адміністрування середньої школи в Україні» проекту міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Проект міжнародної технічної допомоги «Навчальні програми професійного зростання» здійснюється з метою поширення та застосування міжнародного досвіду для покращення політичного та соціально-економічного стану України.

Учасниками програми «Нові підходи до реформування системи адміністрування середньої школи в Україні», за результатами конкурсного відбору, стали керівники органів управління освітою різних рівнів, закладів післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітніх шкіл і громадських організацій (всього 10 осіб). Державну інспекцію навчальних закладів України представляла начальник управління контролю за діяльністю загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів Алла Бондар.

Під час візиту учасники програми мали можливість ознайомитися з системою управління освітою Французької Республіки, діяльністю державних інституцій у галузі освіти, загальноосвітніх навчальних закладів різних типів. Зокрема, відбулися зустрічі з представниками Міністерства національної освіти, вищої освіти і наукових досліджень, Національної інспекції освіти (IGEN) та Національної інспекції управління освітою і наукових досліджень (IGAENR), Міжнародного центру досліджень педагогічної діяльності (CIEP), Національної ради з навчальних програм, Агенції із забезпечення інновацій та педагогічних потреб учителів (CANOPE) та її підрозділу - Центру освіти і медіа (CLEMI), Генерального секретаріату Організації католицької освіти, місцевих органів влади, управління освітою, бізнес-структур, які співпрацюють у галузі освіти, а також послом України у Французькій Республіці.

Українські освітяни відзначили, що в Франції значна увага приділяється розвитку освіти. Французи вважають, що саме школа створила націю, примирила населення у релігійному протистоянні та забезпечила соціальний прогрес.

 Починаючи з 19-го століття,  середня освіта у Франції стала обов’язковою (спочатку для дітей до 14 років, нині – до 16). Освіта має світський характер.

Підготовку дітей до навчання у середній школі забезпечують дошкільні навчальні заклади, мережа яких є досить розгалуженою. Організованими формами дошкільної освіти охоплені 99% дітей дошкільного віку від 3-х років, 30% - до 2-х років (за змістом це так званий «цикл перших знань»).

У початковій школі навчаються діти віком від 6 до 10 років (це «цикл фундаментальних знань», що триває 5 років). Далі - продовження навчання у загальноосвітніх навчальних закладах – коледжах. Перший клас коледжу відповідає по суті 6-му класу. Існує «цикл консолідації», за допомогою якого забезпечується зв'язок між початковою школою і коледжем. «Цикл поглибленої освіти» реалізується у ліцеях (тут навчаються діти, як правило, з 15-16 років).

За кожним загальноосвітнім навчальним закладом закріплена (по аналогії з нашим законодавством) територія обслуговування (облік ведеться за допомогою автоматизованої системи в органах влади). Місце навчання дитини залежить від місця її проживання.

Усього у навчальних закладах Франції здобувають освіту 12,4 млн. осіб. Освітній процес забезпечують 861 тис. педагогів, з яких 51, 7 тис. – у початкових школах, 7,1 – коледжах, 4,2 – ліцеях (1,5 – у професійних ліцеях). Педагогічні працівники призначаються на посади за результатами конкурсу.

Управління освітніми процесами здійснюється Міністерством національної освіти, вищої освіти і наукових досліджень.

Утримання загальноосвітніх навчальних закладів, їх матеріально-технічне забезпечення належить до компетенції територіальних громад, місцевих органів влади.

Реформа середньої школи, що проводиться у Франції, спрямована на новий зміст освіти і передбачає компетентісний підхід до навчання. Серед завдань школи:  виховати особистість і громадянина, навчити дитину навчатися, надати якісну лінгвістичну освіту (вивчення кількох іноземних мов), сформувати в учнів системні природничі і технічні компетенції, а також компетенції, пов’язані з репрезентацією світу та людською діяльністю, підготувати дітей до майбутньої професійної діяльності.

Для розроблення навчальних програм у 2013 році створено спеціальний колегіальний орган - Національну раду з навчальних програм (Вища рада курикулуму), до складу якої входять представники різних політичних партій (депутати, сенатори), науковці, фахівці з різних сфер діяльності.

Особлива увага приділяється також підготовці вчителів, впровадженню в освітній процес цифрових технологій. Річні навчальні плани шкіл замінюються на «циклічні» (про цикли згадувалось вище), запроваджується 25% додаткового часу для надання допомоги школярам, які не встигають, змінюються критерії оцінювання учнів та педагогічних працівників.

Державний нагляд (контроль) у системі освіти Франції здійснюють дві національні інспекції, які, за твердженням французів, є правонаступницями давньої інституції – Інспекції ліцеїв, створеної Наполеоном Бонапартом  ще в 1802 році.

IGEN – Національна генеральна інспекція освіти (близько 150 державних службовців) забезпечує нагляд за процесом навчання у середніх навчальних закладах, виконанням навчальних програм, впровадженням педагогічними працівниками інноваційних технологій, а також проводить моніторинг застосування педагогічних методик, відповідне оцінювання результатів, бере участь у розробленні шкільних програм та їх супроводі. У складі IGEN утворені 14 груп з навчальних дисциплін.

IGAENR – Національна генеральна інспекція управління освітою і наукових досліджень забезпечує нагляд та оцінювання в системі управління освітою на всіх рівнях і в усіх сферах (дошкільній, середній, вищій освіті, науці), зокрема, контролює стан реалізації навчальними закладами державної освітньої політики. Близько 60% місій IGAENR стосуються вищої освіти. Головні інспектори IGAENR розподілені на шість територіальних груп, кожна з яких відповідає за 3-5 освітніх округів (залежно від кількості навчальних закладів).

Крім того, в кожній Академії (регіональний орган управління освітою) є інспектори, підпорядковані керівнику цього органу, але діяльність яких координується спеціально призначеним інспектором IGEN.

На початку кожного навчального року Міністр освіти надсилає інспекціям лист із зазначенням пріоритетних напрямів діяльності (місій), на підставі яких формуються відповідні плани роботи. Упродовж року, залежно від ситуації, до цих планів можуть вноситися необхідні зміни. Крім того, інспекції задіяні у «міжміністерських місіях», що затверджуються Прем’єр-міністром (наприклад, у минулому році це була профілактика злочинності серед учнів).

За результатами реалізації  інспекціями визначених місій  готуються звіти та доповіді Міністру, який приймає рішення щодо їх оприлюднення. Останнім часом теми доповідей були такими: «Ефективність шкільних реформ», «Результати дослідження про забезпечення наступності у навчанні між початковою школою та коледжем», «Удосконалення керівних працівників навчальних закладів», «Про доцільність використання дотацій на обладнання в школах» тощо.

Обидві французькі інспекції працюють нині над питаннями переходу від функцій контролю до  «функцій надання порад та оцінювання».

Важливу роль в системі освіти Франції відіграє також СІЕР – міжнародний центр педагогічних досліджень, створений у 1945 році. Напрямами його діяльності є: організація співпраці в галузі освіти, професійної підготовки та забезпеченні якості вищої освіти, відповідних програм обміну; підтримка й розповсюдження французької мови у світі (підготовка викладачів і керівників навчальних закладів, видача сертифікатів).

Під час візиту до CANOPE (національної агенції із забезпечення інноваційних і педагогічних потреб учителів), Центру освіти і медіа CLEMI, органів управління освітою і навчальних закладів Паризького регіону, бізнес-організацій, що працюють в індустрії технологічних засобів навчання,   українські освітяни ознайомилися, зокрема,  зі станом впровадження в освітній процес цифрових технологій та навчально-методичним забезпеченням шкіл.

За результатами поїздки  учасниками програми розроблені відповідні плани дій.