Друк

Стаття опублікована в газеті «Освіта України», №42 від 19 жовтня 2015 року

експертна думка

КОНТРОЛЬ СФЕРИ ОСВІТИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС

У позаминулому номері «ОУ» Голова Державної інспекції навчальних закладів Руслан ГУРАК у розмові з нашим кореспондентом розповів про контрольно-моніторингові системи оцінювання якості освіти, які діють у країнах Європейського Союзу. Пропонуємо вашій увазі статтю голови ДІНЗ, у якій продовжується розповідь про досвід провідних європейських країн.

У Берлінському комюніке (2003 р.) міністри освіти європейських країн дійшли згоди, що національні системи гарантії якості освіти мають включати: визначення відповідальності всіх органів та інституцій, залучених до процесу забезпечення гарантії якості освіти; оцінювання програм або діяльності навчальних закладів, які включають внутрішню оцінку та контроль якості, зовнішній огляд та перегляд програм, участь студентів у цьому процесі; систему акредитації, сертифікації, ліцензування навчальних закладів, програм тощо або співвідносних національних процедур; міжнародну участь, співробітництво та роботу в мережах, спрямовані на забезпечення якості освіти.

А вже на наступному Європейському форумі вищої освіти у Бергені (2005 р.) міністри відзначили, що «домашнє завдання», поставлене в Берліні, виконано: майже всі країни вжили заходів зі створення системи забезпечення якості освіти згідно з критеріями, викладеними у Берлінському комюніке.

Сьогодні існують міжнародні організації з контролю у сфері освіти. Це, наприклад, Постійна міжнародна конференція інспекцій (SICI) – об'єднання національних і регіональних інспекцій освіти в Європі, куди ми прагнемо вступити. Або, скажімо, Європейський фонд управління якістю (EAQT), який об'єднує більше 600 організацій, зокрема й великих міжнародних, дослідницькі інститути відомих європейських університетів.

Водночас, дотримуючись загальноприйнятих критеріїв якості освіти в європейській зоні, кожна країна має певні свої особливості.

Якість по­німецьки

У Німеччині приділяється велика увага системі освіти, наданню якісних освітніх послуг, де національна система оцінки якості вищої освіти ґрунтується на взаємодії двох її складових – атестації та акредитації. Щоправда, у цій країні відсутній єдиний державний орган із забезпечення якості освіти. Тут активно застосовується система експертизи, яка є складною процедурою аналізу та оцінки і направлена на виявлення сильних і слабких сторін обстежуваного закладу щодо забезпечення якості освіти. Особливість експертизи в Німеччині полягає в пріоритеті контролю над процесом навчання. Міністерство освіти і культури Німеччини особливу увагу приділяє поліпшенню якості системи загальної середньої освіти, зокрема передбачаючи створення національних освітніх стандартів у сфері початкової та середньої освіти; розроблення національної концепції моніторингу освіти; відкриття Інституту якості освіти в Берліні.

Водночас у цій країні впроваджено стандарти нового покоління для різних освітніх ланок. Для стандартів ланки загальної середньої освіти Німеччини характерне запровадження єдиних наскрізних вимог до результатів, так званих орієнтирів. Запроваджені тут стандарти базуються на:

–     сфері компетентнісних характеристик кожного окремого учня й окреслюють основні принципи його навчання;

–     визначеному рівні володіння предметними комплексами, які учень має досягти на відповідному етапі навчання у школі;

– орієнтацію кожного учня на систематичне навчання та навчання у мережах;

– окресленому очікуваному рівні знань відповідно до основних вимог різних освітніх програм;

– визначенні рівня навчальних вимог;

– ілюстрації прикладами тестових завдань.

У Німеччині здійснюється оцінка рівня навчальних досягнень школярів у межах кожної землі, а також проводяться «міжземельні» порівняння. Земельні міністерства значну увагу приділяють оцінюванню системи освіти та наданню якісних освітніх послуг в окремих навчальних закладах. Шкільний інспектор контролює роботу вчителів і директорів у державних школах щодо виконання педагогічним персоналом своїх обов’язків та здійснює оцінювання роботи вчителів. Останнє передбачає відвідування уроків, бесіди з учителями, оцінювання рівня досягнень учнів. Діяльність інспектора сприяє і підвищенню вчителів по керівних сходах, і забезпеченню якості шкільної освіти. Крім того, в школах функціонують: внутрішні, наглядові органи (конференції вчителів), шкільні конференції, учительські та батьківські комітети, які здійснюють кон­троль надання якісних освітніх послуг.

Досвід Німеччини щодо здійснення відповідного контролю та забезпечення якості освіти полягає в тому, що він включає внутрішню і зовнішню процедури оцінки із залученням міжнародних представників, студентських організацій і публікацією результатів, з якими мають ознайомитись батьки, громадськість тощо.

Процес децентралізації

Французька система освіти тривалий час характеризувалась як централізована та державницька. Її підґрунтя закладене ще Наполеоном у 1806 р. зі створенням Імперського університету, що об'єднав в одній інституції під керівництвом держави усі навчальні заклади.

Нині у Франції в сфері освіти відбувається децентралізація. З одного боку, вона здійснюється з метою передачі повноважень місцевим органам управління навчальними округами, які є територіальними складовими системи освіти Франції. Процес децентралізації відбувається в напрямі підтримки повноважень навчальних округів. Міністерство народної освіти Франції спирається на сильний регіональний апарат, управління яким здійснює високопоставлений посадовець, призначений Радою Міністрів Франції.

Значна частина повноважень Міністерства освіти Франції спрямована на формування кадрової бази. Формування викладацького складу середньої освіти залишається досить централізованим, що пов’язано з реалізацією якісного підходу в кадровій політиці.

Ризик­орієнтовані перевірки

У Нідерландах перевіряють якість освітніх послуг шляхом моніторингу, який здійснює відповідна інспекція. Значна частина діяльності інспекцій – ризик­орієнтовані перевірки. Інспекція має сприяти дотриманню законів і правил, зокрема фінансових положень, що є найбільш важливим для якості освіти та використання фінансових ресурсів.

З початку 2015 р. відбулися зміни шляхом переходу завдань від держави до муніципалітетів. Це розширило повноваження інспекцій. Крім перевірок, вони відповідають за контроль над функціонуванням системи освіти та її якості.

Бельгія однією з перших країн, яка здійснила реформування вищої освіти, запровадила гнучку систему освітньо­кваліфікаційних рівнів, що має відкрити нові можливості для євроінтеграції, тобто створення єдиного європейського освітнього простору.

Характерною рисою системи вищої освіти у цій країні є її прозорість та відсутність освітньої монополії. Міністерство вищої освіти та науки Бельгії здійснює Стратегію розвитку вищої освіти, реалізує шляхи поліпшення її якості. Останнє забезпечується постійним моніторингом держави для ефективного регулювання си­стеми вищої освіти та своєчасного внесення необхідних коректив шляхом євроінтеграції, тісної співпраці університетів у сфері наукових досліджень та обміну професійним педагогічним досвідом для функціо­нування єдиного європейського простору.

Методи зовнішнього моніторингу

Високою якістю характеризується освіта Великої Британії. Це забезпечується насамперед завдяки вмілому керівництву Міністерства освіти. Воно розробляє загальнонаціональні стандарти, рекомендації, інспектує навчальні заклади. Освіта тут регламентується відповідними законами, зокрема «Про шкільні стандарти та їхню структуру», «Про освіту та інспекції», «Про вищу освіту» тощо.

Особливу увагу приділяють моніторингові якості освіти, яка розглядається як збалансована відповідність процесові, результатові та самої освітньої системи цілям, потребам і соціальним стандартам, як сукупність характеристик освітніх послуг щодо здатності задовольняти встановлені й передбачені потреби. Зовнішній моніторинг є незалежним і допомагає визначити міжнародні освітні стандарти в контексті інтернаціоналізації Європейського освітнього простору. При цьому існують різні методи зовнішнього моніторингу з метою відображення відмінностей у системі вищої освіти в країнах Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії (див. табл.).

Моніторинг якості освіти проводиться з урахуванням міжнародних стандартів, що спричинено визнанням професійної кваліфікації на міжнародному ринку праці.

Аналіз системи забезпечення якості освіти в країнах Європейського Союзу свідчить про наявність у кожній з них контро­лю цього процесу насамперед державою. Вивчення досвіду цих країн дозволить сформувати в Україні оптимальну систему державного нагляду (контролю) у сфері освіти. У цій системі важливе місце мають посісти моніторинг освіти, дотримання освітніх стандартів, їх сертифікація тощо.

Руслан ГУРАК, для «Освіти України»

Зміст зовнішнього моніторингу якості освіти у Великій Британії (інституційний рівень)

Регіон Об’єкти моніторингу

Англія

і Північна Ірландія

Перевірка внутрішньої системи оцінки якості, вивчення механізмів її дії на дисциплінарному рівні й забезпечення якості освітніх програм. Відбувається раз на шість років.
Шотландія Перевірка пріоритетів освітньої політики й діяльності у вищих навчальних закладах і коледжах з метою підвищення якості освіти студентів. Відбувається раз на чотири роки.
Уельс Перевірка внутрішньої системи оцінки якості, вивчення механізмів її дії на практиці через тематичні блоки. Відбувається раз на шість років.

Усі регіони

(окрім Шотландії)

Вивчення ефективності роботи інституту щодо видачі дипломів, гарантії стандартів і якості програм. Передбачаються зв’язки на національному, а також міжнародному рівнях.